Vyjádření ČSAD Brno holding, a.s. a Tourbus, a.s. k tiskové zprávě United Buses s.r.o.

Společnost ČSAD Brno holding, a.s. tímto jako provozovatel ÚAN Zvonařka v Brně (a společnost Tourbus, a.s. jako předchozí provozovatel) reaguje na tiskovou zprávu dopravce United Buses s.r.o. ze dne 24.4.2022, ve které si United Buses stěžuje, že mu byl zamezen přístup na Zvonařku.

Společnost United Buses využívá Zvonařku většinu doby, po kterou na nádraží zajíždí bez smluvního podkladu a za užití stanovišť nehradí poplatky. Celková dlužná částka za užití stanovišť vč. DPH za roky 2020 až 2022 přesahuje jeden milion Kč (a to bez jakéhokoli příslušenství a sankčních poplatků). Minulé i stávající vedení ČSAD Brno (resp. předchozího provozovatele Zvonařky, společnosti Tourbus, a.s.) se opakovaně snažilo situaci s United Buses řešit. Veškeré pokusy o dohodu však nebyly úspěšné vzhledem k nestandardním požadavkům United Buses ohledně podmínek užívání Zvonařky.

Vedení ČSAD Brno naposledy započalo v dobré víře ve druhé polovině února 2022 s United Buses jednání o zcela konkrétní dohodě o narovnání, jejímž předmětem mělo být jednak narovnání dluhů United Buses za minulá období a dále na přání United Buses i uzavření nové smlouvy na užívání autobusových stání.

Vzhledem k tomu, že ČSAD Brno měla zájem na efektivním vyřešení vzájemných vztahů, souhlasila, že United Buses za minulá období uhradí ČSAD Brno (resp. dřívějšímu provozovateli nádraží Tourbus, a.s.) v rámci narovnání částku odpovídající zhruba polovině ceny za neuhrazená historicky realizovaná užití stanovišť na Zvonařce ze strany United Buses. Jakékoli sankční poplatky nebyly vůbec předmětem úhrady a tyto byla ČSAD Brno připravena za předpokladu smírného řešení sporů zcela odpustit.

Pokud jde o novou smlouvu na užívání stanovišť na Zvonařce, předkládaná smlouva představuje tržní smluvní standard, jaký je běžně uzavírán i na ostatních autobusových nádražích. Smlouva a související všeobecné podmínky je zároveň v souladu s platnými právními předpisy. ČSAD Brno nabídla United Buses, že je možné v rámci smlouvy upravit některá dílčí ustanovení. Od počátku jednání však United Buses měla informaci, že základní podmínky smlouvy, jako jsou cenové podmínky užití stání pro jednotlivé druhy linek a sankční ujednání, musí zůstat pro všechny dopravce totožné. United Buses si však i nadále kladla ohledně úprav smlouvy zcela nestandardní požadavky, které provozovatel nádraží nemůže akceptovat. Tím spíše nikoli za situace, kdy je United Buses dopravce, který po většinu doby, po kterou Zvonařku užívá, neplatí za realizované vjezdy.

Pokud jde o výtku United Buses k cenám za vjezdy, upozorňuje ČSAD Brno, že platný ceník je pro všechny dopravce totožný. Ceník je dále zcela v souladu s nařízením Jihomoravského kraje o stanovení maximálních cen za vjezdy a ostatními právními předpisy, odpovídá tržnímu standardu a dále je souladný také s cenotvorbou popsanou v Metodickém postupu pro regulaci ceny za užití příjezdového a odjezdového stání České asociace organizátorů veřejné dopravy, Ministerstva financí a Ministerstva dopravy. Pokud jde o cenu za užití stání komerční dálkovou linkou (jaké jezdí United Buses), je tato aktuálně 180 Kč bez DPH (nikoli 218 Kč, jak nepřesně uvádí United Buses ve svojí tiskové zprávě).

Dobu pro uzavření dohody o narovnání ČSAD Brno proti původně stanovenému termínu vstřícně o měsíc prodloužila, ačkoli ze strany United Buses stále docházelo k průtahům se zasláním jejího vyjádření. Poté, co však ani po dvou měsících jednání a urgencí ze strany ČSAD Brno není dohoda s United Buses realizovatelná, byla ČSAD Brno nucena zavést opatření, kdy bude na Zvonařku umožněn vjezd pouze smluvním dopravcům. Na tento stav byla United Buses od počátku upozorněna. Situace, kdy nádraží užívají subjekty, které dlouhodobě neplatí za vjezdy, totiž není nadále udržitelná. Nádraží není veřejným prostorem a není tak povinností jeho vlastníka umožnit tam přístup komukoli, a to ani v případě, kdy má dopravce licenci a související jízdní řád, ve kterém Zvonařku uvede. Je tedy odpovědností samotného dopravce, aby si včas smluvně ošetřil přístup na nádraží, která uvede v jízdních řádech pod svojí licencí. Toto je závěr obecně potvrzený orgány veřejné správy.

Za situace, kdy jakákoli kompromisní dohoda s United Buses není možná, je ČSAD Brno (resp. Tourbus jako dřívější provozovatel nádraží) povinna postupovat s péčí řádného hospodáře a veškeré své nezaplacené pohledávky vymáhat dostupnými právními cestami. Rovněž na tento důsledek byla United Buses férově upozorněna.

V Brně dne 25.4.2022 za ČSAD Brno holding, a.s. a Tourbus, a.s.

 

Jiří Večeřa, ředitel ÚAN Zvonařka

Jakub Dvonč, ředitel Tourbus, a.s.